صدای قلب نیست؛
صدای پای توست!

که شب‌ها در سینه‌ام می‌دوی؛

کافی‌ست کمی خسته شوی،
کافی‌ست بایستی!

https://hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201521615218238603391459798065.5649.jpg